Kế hoạch và báo cáo tổng kết hoạt động KHCN-HTQT hàng năm


Kế hoạch và báo cáo tổng kết hoạt động KHCN-HTQT hàng năm

21/01/2016

1. Kế hoạch hoạt động KHCN-HTQT năm 2017 (xem tại đây)

2. Báo cáo hoạt động KHCN-HTQT năm 2017 (xem tại đây)

3. Kế hoạch hoạt động KHCN-HTQT năm 2018 (xem tại đây)

4. Báo cáo hoạt động KHCN-HTQT năm 2018 (xem tại đây)

5. Kế hoạch hoạt động KHCN-HTQT năm 2019 (xem tại đây)

6. Báo cáo hoạt động KHCN-HTQT năm 2019 (xem tại đây)

7. Kế hoạch hoạt động KHCN-HTQT năm 2020 (xem tại đây)

8. Báo cáo hoạt động KHCN-HTQT năm 2020 (xem tại đây)

9. Kế hoạch hoạt động KHCN-HTQT năm 2021(xem tại đây)

10. Báo cáo hoạt động KHCN-HTQT năm 2021 (xem tại đây)