Quy định về quản lý nhiệm vụ Môi trường sử dụng NSNN do Bộ GTVT quản lý


Quy định về quản lý nhiệm vụ Môi trường sử dụng NSNN do Bộ GTVT quản lý

17/05/2017

1. Nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường
a) Nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường của ngân sách trung ương được quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư  02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường.
b) Nhiệm vụ môi trường trọng tâm trong giao thông vận tải được nêu tại:
- Quyết định số 855/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động giao thông vận tải;
- Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 01/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;
- Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020;
- Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 11/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện các Phụ lục III, IV, V và VI của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra và Quyết định số 228/QĐ-BGTVT ngày 23/01/2017 của Bộ Giao thông vận tải ban hành kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải thực hiện Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 11/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ;
- Quyết định số 3309/QĐ-BGTVT ngày 24/10/2016 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Giao thông vận tải về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong ngành giao thông vận tải giai đoạn 2016-2020.
2. Căn cứ lập dự toán nhiệm vụ môi trường
Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 6/01/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;
- Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BGTVT-BKHĐT-BTC ngày 08/01/2013 của liên Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Đề án kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động giao thông vận tải theo Quyết định số 855/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ;
- Các quy định pháp luật về ngân sách nhà nước có liên quan.
Trên đây là một số nội dung hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2018 của Bộ GTVT mà Nhà trường triển khai tới các đơn vị để thực hiện.
Các Phiếu đề xuất nhiệm vụ môi trường (mẫu kèm theo quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08/10/2015 của Bộ GTVT)