Thông báo về việc gửi bài báo ATGT tham dự Hội nghị An toàn Giao thông Việt Nam năm 2021