Thông báo Chương trình Học bổng Tiến sĩ tại Hyderabad, Ấn Độ