PTN Kiểm định ô tô


PTN Kiểm định ô tô

29/01/2016

STT

Tên, ký mã hiệu, xuất xứ của hàng hóa, thiết bị

  Đơn vị

  Số lượng

1

Thiết bị kiểm tra tổng hợp: trượt ngang, giảm chấn, phanh
Ký mã hiệu: NTS 810
Xuất xứ: Nussbaum, Đức

Bộ

01

2

Hệ thống thử điện ôtô
Ký mã hiệu: PP856
Xuất xứ: ico, Anh quốc

Bộ

01

3

Thiết bị kiểm tra các góc đặt bánh xe
Ký mã hiệu: WA 970
Xuất xứ: Nussbaum, Đức

Bộ

01

4

Băng thử công suất động cơ
Ký mã hiệu: Alpha160
Xuất xứ: AVL, EU

Hệ

01