Lịch nghiệm thu Giáo trình


Lịch nghiệm thu Giáo trình

19/01/2016

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

02/3

Thứ 4

Chiều

15h00

Nội dung: Đánh giá nghiệm thu giáo trình “Thiết kế kết cấu nhịp cầu BTCT”
Thành phần: GS.TS Đỗ Như Tráng (Chủ tịch), TS. Nguyễn Anh Tuấn (Thư ký Khoa học), PGS.TS. Nguyễn Phi Lân (Phản biện ), PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Nghĩa (Phản biện),TS. Phùng Bá Thắng (Ủy viên), Ks. Vũ Đức Tuấn (Thư ký Hành chính).
Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 Thư viện.

Chủ tịch
hội đồng

18/02

 Thứ 5 

Sáng   9h00

Nội dung: Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp bộ "Nghiên cứu xây dựng hệ thống cấp độ nhận thức (bloom) để đánh giá kết quả học tập của sinh viên, phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành GTVT" mã số : DT 154039.
Thành phần: PHT Vũ Ngọc Khiêm, TS. Ngô Quốc Trinh,TS. Ngô Thị Thanh Hương, TS. Vương Văn Sơn, ThS. Trần Thái Minh, TS. Lê Thu Sao, ThS. Hoàng Thị Hồng Lê, TS. Nguyễn Quang Anh.
Địa điểm: Phòng họp số 1 tầng 2 nhà H1.

Chủ tịch
hội đồng

22/01

Thứ 6

Sáng

8h30

Nội dung: Đánh giá nghiệm thu giáo trình “Địa chất công trình”.
Thành phần: TS. Đỗ Ngọc Viện (Chủ tịch), Ths. Cao Văn Đoàn (Thư ký Khoa học), PGS.TS Nguyễn Sỹ Ngọc (Phản biện ), TS. Nguyễn Viết Tình (Phản biện), TS. Ngô Thị Thanh Hương (Ủy viên), Ks. Vũ Đức Tuấn (Thư ký Hành chính).
Địa điểm: Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1.

Chủ tịch
hội đồng

19/01

Thứ 3

Sáng

8h30

Nội dung: Đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học “Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp xử lý các điểm đen trong giao thông đường bộ”- Mã số: DT131428
Thành phần: TS. Dương Tất Sinh (Chủ tịch), ThS. Lê Minh Tú (Thư ký Khoa học), TS. Nguyễn Minh Khoa (Phản biện ), TS. Trần Trung Hiếu (Phản biện), Ths. Vũ Trung Hiếu (Ủy viên), ThS. Lê Thanh Hải (Thư ký Hành chính).
Địa điểm: Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1.

Chủ tịch
hội đồng