Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2015 - 2016 (06 đề tài Sinh viên Khoa Cơ khí)


Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2015 - 2016 (06 đề tài Sinh viên Khoa Cơ khí)

13/03/2017
Ngày, tháng Thời gian Nội dung – Địa điểm – Thành phần Chủ trì

Thứ ba
14/3/2017

Sáng
8h15

Nội dung: Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường của Sinh viên năm học 2015 - 2016 (06 đề tài Sinh viên Khoa Cơ khí)
Thành phần: Như trong Quyết định Hội đồng và giảng viên hướng dẫn, sinh viên thực hiện có tên trong danh sách. (Danh sách Hội đồng​)
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Thư viện.

Chủ tịch Hội đồng