Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2015 - 2016 (03 đề tài của Giảng viên: 02 đề tài Khoa Cơ khí; 01 đề tài Khoa CNTT)


Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2015 - 2016 (03 đề tài của Giảng viên: 02 đề tài Khoa Cơ khí; 01 đề tài Khoa CNTT)

23/02/2017
Ngày, tháng Thời gian Nội dung – Địa điểm – Thành phần Chủ trì

Thứ bảy
25/02/2017

Sáng
8h30

Nội dung: Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường của Sinh viên năm học 2015-2016 (03 đề tài của Giảng viên: 02 đề tài Khoa Cơ khí; 01 đề tài Khoa CNTT)
Thành phần: Như trong Quyết định Hội đồng và các chủ nhiệm đề tài có tên trong danh sách. (Danh sách Hội đồng​)
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Thư viện

Chủ tịch Hội đồng