Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2015 - 2016 (02 đề tài của Giảng viên Khoa Khoa học cơ bản)


Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2015 - 2016 (02 đề tài của Giảng viên Khoa Khoa học cơ bản)

28/02/2017
Ngày, tháng Thời gian Nội dung – Địa điểm – Thành phần Chủ trì

Thứ năm
02/3/2017

Sáng
8h00

Nội dung: Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường của Giảng viên năm học 2015-2016 (02 đề tài của Giảng viên Khoa Khoa học cơ bản)
Thành phần: Như trong Quyết định Hội đồng và các chủ nhiệm đề tài có tên trong danh sách. (Danh sách Hội đồng​)
Địa điểm: Phòng 201 nhà H3.

Chủ tịch Hội đồng