Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2015 - 2016 (01 đề tài Giảng viên Khoa Công trình và 02 đề tài Sinh viên Khoa Cơ sở kỹ thuật)


Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2015 - 2016 (01 đề tài Giảng viên Khoa Công trình và 02 đề tài Sinh viên Khoa Cơ sở kỹ thuật)

15/02/2017
Ngày, tháng Thời gian Nội dung – Địa điểm – Thành phần Chủ trì

Thứ năm
16/02/2017

Chiều
13h30

Nội dung: Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường của Giảng viên năm học 2015-2016 (1 đề tài giảng viên Khoa Công trình và 2 đề tài sinh viên Khoa Cơ sở kỹ thuật)
Thành phần: Như trong Quyết định Hội đồng và các chủ nhiệm đề tài có tên trong danh sách. (Danh sách Hội đồng​)
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Nhà H3

Chủ tịch Hội đồng