Lịch họp tổ tư vấn tính năng kỹ thuật dự án PTN Nhựa và BTN chuyên sâu


Lịch họp tổ tư vấn tính năng kỹ thuật dự án PTN Nhựa và BTN chuyên sâu

06/04/2016

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

07/4
Thứ 5

14h00

Nội dung: Đánh giá tính năng kỹ thuật dự án PTN Nhựa - BT Nhựa và dự kiến thiết bị đầu tư
Thành phần: ThS.Trần Trung Hiếu (KHCN-HTQT); TS.Nguyễn Quang Phúc, ThS.Nguyễn Ngọc Lân (Nhóm NC mạnh); TS. Ngô Thị Thanh Hương; TS.Dương Tất Sinh, TS.Trần Ngọc Hưng, TS.Nguyễn Minh Khoa, TS.Trần Trung Hiếu, TS.Đào Phúc Lâm, KS.Trần Thanh Hà (Khoa Công trình); Ô.Nguyễn Ngọc Tân (TT TVTK & KĐ CLCT)
Địa điểm: Phòng họp số 3 (tầng 2 - Tòa nhà TT. Thư viện)

Tổ trưởng