Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2015 - 2016 (01 đề tài Sinh viên Khoa Cơ sở kỹ thuật)


Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2015 - 2016 (01 đề tài Sinh viên Khoa Cơ sở kỹ thuật)

19/04/2017
Ngày, tháng Thời gian Nội dung – Địa điểm – Thành phần Chủ trì

Thứ sáu
21/4/2017

Chiều
14h00

Nội dung: Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường của Sinh viên năm học 2015 - 2016 (01 đề tài Sinh viên Khoa Cơ sở kỹ thuật)
Thành phần: Như trong Quyết định Hội đồng và giảng viên hướng dẫn, sinh viên thực hiện có tên trong danh sách. (Danh sách Hội đồng​)
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Thư viện.

Chủ tịch Hội đồng