Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2015 - 2016 (01 đề tài của Giảng viên Khoa Cơ sở kỹ thuật)


Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2015 - 2016 (01 đề tài của Giảng viên Khoa Cơ sở kỹ thuật)

10/05/2017
Ngày, tháng Thời gian Nội dung – Địa điểm – Thành phần Chủ trì

Thứ sáu
10/5/2017

Chiều
14h30

Nội dung: Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường của Giảng viên năm học 2015-2016 (01 đề tài của Giảng viên Khoa Cơ sở kỹ thuật)
Thành phần: Như trong Quyết định Hội đồng và các chủ nhiệm đề tài có tên trong danh sách. (Danh sách Hội đồng​)
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Thư viện

Chủ tịch Hội đồng