Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2014 - 2015 (02 đề tài của Giảng viên: 01 đề tài Khoa Cơ sở kỹ thuật, 01 đề tài Khoa CNTT)


Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2014 - 2015 (02 đề tài của Giảng viên: 01 đề tài Khoa Cơ sở kỹ thuật, 01 đề tài Khoa CNTT)

17/03/2017
Ngày, tháng Thời gian Nội dung – Địa điểm – Thành phần Chủ trì

Thứ hai
20/3/2017

Chiều
14h00

Nội dung: Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường của Giảng viên năm học 2014-2015 (02 đề tài của Giảng viên: 01 đề tài Khoa Cơ sở kỹ thuật, 01 đề tài Khoa CNTT)
Thành phần: Như trong Quyết định Hội đồng và các chủ nhiệm đề tài có tên trong danh sách. (Danh sách Hội đồng​)
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Thư viện.

Chủ tịch Hội đồng