Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2014 - 2015 (01 đề tài của Giảng viên Khoa Cơ sở kỹ thuật)


Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2014 - 2015 (01 đề tài của Giảng viên Khoa Cơ sở kỹ thuật)

12/04/2017
Ngày, tháng Thời gian Nội dung – Địa điểm – Thành phần Chủ trì

Thứ sáu
14/4/2017

Chiều
15h00

Nội dung: Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường của Giảng viên năm học 2014-2015 (01 đề tài của Giảng viên Khoa Cơ sở kỹ thuật)
Thành phần: Như trong Quyết định Hội đồng và chủ nhiệm đề tài, cán bộ tham gia có tên trong danh sách. (Danh sách Hội đồng​)
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Thư viện.

Chủ tịch Hội đồng