Thông tin đề tài: Nghiên cứu xây dựng các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của vận tải hàng hóa bằng đường sắt


Thông tin đề tài: Nghiên cứu xây dựng các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của vận tải hàng hóa bằng đường sắt

03/03/2017

Thông tin đề tài: Nghiên cứu xây dựng các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của vận tải hàng hóa bằng đường sắt

ĐTĐL.CN – 45/16

1. Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Thu Sao

2. Cơ quan chủ trì theo hồ sơ: Trường Đại học Công nghệ GTVT

3. Cơ quan chủ trì hiện tại: Trường Đại học Công nghệ GTVT

4. Cơ quan phối hợp thực hiện:

5. Mục tiêu thực hiện:

1. Làm rõ được các vấn đề lý luận và thực tiễn về nâng cao năng lực cạnh tranh (NLCT) của vận tải hàng hóa (VTHH) bằng đường sắt (ĐS).
2. Đánh giá cụ thể về thực trạng năng lực cạnh tranh của vận tải hàng hóa bằng đường sắt.
3. Xây dựng các giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh vận tải hàng hóa bằng đường sắt.

6. Các sản phẩm chính:

- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài
- Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài
- 02 tập kỷ yếu của 02 cuộc Hội thảo khoa học
- 01 tập báo cáo khảo sát năng lực cạnh tranh của vận tải hàng hóa bằng đường sắt ở Việt Nam 
- 01 tập báo cáo khảo sát nước ngoài
- Hệ thống các chuyên đề, đề tài nhánh gắn với nội dung đề tài
- Bản đề xuất các giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh vận tải hàng hóa bằng đường sắt.
- Mô hình phục vụ tổ chức khai thác vận tải hàng hóa bằng đường sắt
- Bản thiết kế khung CSDL 
- Phần mềm hỗ trợ lập phương án chức khai thác vận tải hàng hóa bằng đường sắt 

7. Thời gian thực hiện: 01/11/2016 - 01/10/2018

http://www.vpct.gov.vn/News.aspx?ctl=projectdetail&ID=1114