Danh mục đề tài KHCN cấp NN đưa ra tuyển chọn năm 2017


Danh mục đề tài KHCN cấp NN đưa ra tuyển chọn năm 2017

03/03/2017

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017 thuộc Chương trình trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Thực hiện Quyết định số 261/QĐ-BKHCN, ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020.

1. Các tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn cần chuẩn bị Hồ sơ theo các yêu cầu của Thông tư 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 và Thông tư số 23/2014/TT-BKHCN ngày 19/9/2014 và các biểu mẫu bổ sung tại Quyết định số 950/QĐ-BKHCN ngày 25/4/2016.

2. Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước được quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015.

3. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17h00 ngày 31/3/2017.

4. Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

5. Quy trình tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 23/2014/TT-BKHCN ngày 19/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sữa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN nêu trên. 

6. Danh mục các nhiệm vụ thuộc Chương trình trọng điểm cấp quốc gia mã số KC.02/16-20, các quy định về tuyển chọn và các biểu mẫu bổ sung tại tệp đính kèm.

7. Thông tin đối với các Chương trình trọng điểm cấp quốc gia khác sẽ được tiếp tục cập nhật.