Chức năng nhiệm vụ


Chức năng, nhiệm vụ Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế

18/01/2016

 Văn phòng: Phòng 205 Nhà H3- Trường Đại học Công nghệ GTVT

 Địa chỉ: - Số 54 Triều Khúc- Thanh Xuân- Hà Nội 

 Điện thoại/Fax: 04.35527872; 

 Email: phongkhcn@utt.edu.vn

Lịch sử:
Phòng Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế được Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập, số 1445/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 23/8/2011.

 Chức năng nhiệm vụ

+ Chức năng:

Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, nhiệm vụ bảo vệ môi trường; công tác hợp tác quốc tế về đào tạo.

+ Nhiệm vụ:

 Công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, bảo vệ môi trường:
- Chủ trì, xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch dài hạn và hằng năm về các chương trình, nhiệm vụ khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt;
- Trình Hiệu trưởng phê duyệt ban hành quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Trường;
- Chủ trì, phối hợp với các Khoa, Bộ môn xây dựng dự án tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Phối hợp với Ban quản lý dự án lập kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu các dự án mua sắm, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Phối hợp với Ban quản lý dự án tổ chức đấu thầu, trình duyệt kết quả đấu thầu trang bị mua sắm các vật tư, thiết bị thuộc dự án; tiếp nhận, bàn giao và thực hiện chuyển giao công nghệ cho đơn vị tiếp quản sử dụng;
- Phối hợp với các Khoa, Bộ môn, đơn vị hướng dẫn tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học cho học sinh, sinh viên;
- Tổ chức đăng ký đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Tỉnh, cấp Trường, trình Hiệu trưởng giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học hàng năm; 
- Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học công nghệ, phổ biến các tiêu chuẩn, các quy trình, quy phạm, công nghệ mới có liên quan đến lĩnh vực đào tạo của Trường;
- Tổ chức tổng kết, đánh giá hoạt động khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường; tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác ứng dụng, chuyển giao công nghệ vào thực tiễn;
- Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về đào tạo, khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường;
- Lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đánh giá, công nhận khả năng hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành;
- Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin về hoạt động khoa học và công nghệ của Nhà trường; trao đổi thông tin khoa học và công nghệ với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu ở trong nước và quốc tế;
- Phối hợp với Ban biên tập Tạp chí điện tử Khoa học và Công nghệ Giao thông tổ chức quản lý, xuất bản Tạp chí theo quy định.

Công tác hợp tác quốc tế:
a) Hợp tác quốc tế về đào tạo:
- Nghiên cứu, đề xuất các chương trình đào tạo quốc tế và chất lượng cao bậc đại học, sau đại học;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc xây dựng nội dung, chương trình đào tạo hợp tác quốc tế và chất lượng cao bậc đại học, sau đại học;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để thành lập, tổ chức các lớp học thuộc các chương trình đào tạo quốc tế và chất lượng cao;
- Tư vấn và tổ chức du học quốc tế theo quy định của pháp luật;
- Phối hợp, tham gia tổ chức, quản lý các lớp đào tạo bằng tiếng nước ngoài;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo dự bị đại học, tiền du học, ngoại ngữ; đào tạo ngắn hạn theo quy định.
b) Công tác hợp tác quốc tế khác:
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Đào tạo, trình Hiệu trưởng quyết định cử cán bộ, giảng viên đi học tập, công tác, đào tạo dài hạn, ngắn hạn tại nước ngoài;
- Chuẩn bị nội dung, tổ chức tiếp đón và làm việc với các đoàn khách quốc tế đến làm việc với Trường. Là đầu mối liên hệ với: Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giao thông vận tải, Đại sứ quán, cơ quan đại diện các nước để cử giảng viên và cán bộ quản lý đi đào tạo, công tác ở nước ngoài;
- Chủ động liên hệ, lựa chọn đối tác thích hợp, tổ chức, thực hiện các dự án quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các dự án hỗ trợ kỹ thuật; tiếp nhận, khai thác nguồn viện trợ; tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo quốc tế.

  Các nhiệm vụ khác:
- Quản lý tài sản, quản lý cán bộ viên chức và người lao động của Phòng theo phân cấp của Hiệu trưởng;
- Hằng tháng báo cáo kết quả nhiệm vụ được giao và kế hoạch công tác tháng tại hội nghị giao ban hoặc bằng văn bản trình Hiệu trưởng;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.