Các chương trình KHCN trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020


Các chương trình KHCN trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020

03/03/2017

A. Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quyết định phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 của như sau:

TT

Chương trình

Văn bản

1

Chương trình “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ vật liệu mới”, mã số: KC.02/16-20

Quyết định số 586/QĐ-BKHCN, ngày 25/3/2016

2

Chương trình “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng”, mã số KC.05/16-20

Quyết định số 587/QĐ-BKHCN, ngày 25/3/2016

3

Chương trình “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai”, mã số KC.08/16-20

Quyết định số 588/QĐ-BKHCN, ngày 25/3/2016

4

Chương trình “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển”, mã số KC.09/16-20

Quyết định số 589/QĐ-BKHCN, ngày 25/3/2016

5

Chương trình “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”, mã số: KX.01/16-20.

Quyết định số 591/QĐ-BKHCN, ngày 25/3/2016

 

B. HƯỚNG DẪN SƠ BỘ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CẤP QUỐC GIA

(Chi tiết về yêu cầu của Hồ sơ được quy định tại Thông tư 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 và Thông tư số 23/2014/TT-BKHCN ngày 19/9/2014 và các biểu mẫu bổ sung tại Quyết định số 950/QĐ-BKHCN ngày 25/4/2016)

I. Yêu cầu cơ bản đối với Hồ sơ

1. Tổ chức và cá nhân chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo hướng dẫn và các Biểu mẫu của Phụ lục I kèm theo Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN, và Quyết định số 950/QĐ-BKHCN.*

2. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp gồm:

- Một (01) bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp (chữ ký tươi)); **

- và một (01) bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu) được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

o   Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (tên, mã số của chương trình – nếu có);

o   Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp);

o   Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia chính thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

o   Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

(*, **: Chỉ cần 01 tài liệu không đáp ứng yêu cầu này thì Hồ sơ sẽ không hợp lệ)

II. Thành phần hồ sơ

1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

2. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Biểu B1-1-ĐON).

3. Thuyết minh đề tài (Biểu B1-2a-TMĐTCN hoặc Biểu B1-2b-TMĐTXH); thuyết minh dự án (Biểu B1-2c-TMDA); thuyết minh đề án (Biểu B1-2d-TMĐA).

4. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Biểu B1-3-LLTC) và gửi kèm theo kết quả đánh giá hoạt động hàng năm của tổ chức khoa học và công nghệ (nếu có);

5. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ khoa học và công nghệ có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Biểu B1-4-LLCN).

6. Sơ yếu lý lịch khoa học của chuyên gia nước ngoài kèm theo giấy xác nhận về mức lương chuyên gia (trường hợp thuê chuyên gia nước ngoài).

7. Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có), (Biểu B1-5-PHNC).

8. Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực khoa học và công nghệ, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (trường hợp có huy động vốn từ nguồn khác).

9. Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định pháp luật phải có vốn đối ứng: Văn bản pháp lý cam kết và giải trình khả năng huy động vốn từ các nguồn ngoài ngân sách nhà nước (báo cáo tài chính của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong 02 năm gần nhất tính từ thời điểm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ; cam kết cho vay vốn hoặc bảo lãnh vay vốn của các tổ chức tín dụng; cam kết pháp lý và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp vốn của tổ chức chủ trì và các tổ chức tham gia dự án).

10. Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Thông tin của chương trình xem tại website: vpct.gov.vn/