Kế hoạch xe chở sinh viên K68 lên cơ sở Vĩnh Phúc


Kế hoạch xe chở sinh viên K68 lên cơ sở Vĩnh Phúc

18/08/2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN GDQPAN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2017

 

                                                            

KẾ HOẠCH

XE CHỞ SINH VIÊN K68 HỌC ĐỢT 1 LÊN CƠ SỞ VĨNH PHÚC HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018

 

 
 

 

I. ĐỊA ĐIỂM

            - Xuất phát từ cơ sở Hà Nội

            - Điểm đến: KTX cơ sở Vĩnh Phúc

II. THỜI GIAN

1. Ngày 20.08.2017:

Xe xuất phát lúc 14h00, có 2 xe 90 chỗ dành cho SV có nhu cầu  lên trước

2. Ngày 21.08.2017

- Đợt 1: Có 3 xe - 150 chỗ xuất phát 6h30 (đăng ký từ xe số 1 đến số 5)

- Đợt 2: Có 3 xe - 150 chỗ xuất phát 10h30 (đăng ký từ xe số 6 đến số 10)

III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Khi làm thủ tục nhập học, SV có nhu cầu phải đăng ký tại bàn nhận hồ sơ di chuyển Nghĩa vụ quân sự

2. Lên xe đúng giờ, đúng xe đã đăng ký

            BCH Đoàn TN, phòng Đào tạo, phòng HC-QT, Bộ môn GDQPAN phối hợp thực hiện tốt các nội dung trên./.

                  Ban Giám hiệu                                      Người lập