DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 10 NĂM 2023 (CHÍNH THỨC)