Kết quả phúc khảo bài thi kết thúc học phần _ Học kỳ 1. 2022-2023 (Khóa 69-72) - Khoa Kinh tế vận tải


Kết quả phúc khảo bài thi kết thúc học phần _ Học kỳ 1. 2022-2023 (Khóa 69-72) - Khoa Kinh tế vận tải

11/02/2023

Phòng Khảo thí và ĐBCL đào tạo thông báo kết quả phúc khảo bài thi kết thúc học phần Đợt thi tháng 12 năm 2022 - Khóa 70,71,72

Sinh viên theo dõi và cập nhật kết quả thường xuyên trên link KetQuaPhucKhao_HK1.2022.2023_K70,71,72_KTVT . Kết quả phúc khảo sẽ hoàn tất trước đợt thi lại (dự kiến  20/2/2023)

Lưu ý:

1-  Trường hợp "lỗi hệ thống" SV sẽ theo dõi điểm trên trang quản lý điểm cá nhân và đến phòng Khảo thí 106 H1 nhận lại lệ phí phúc khảo

2 - Sinh viên cần hoàn tất thủ tục đóng lệ phí mới được thực hiện phúc khảo