Thông báo tổ chức thi trực tuyến


Thông báo tổ chức thi trực tuyến

21/05/2021

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

Căn cứ tình hình thực tiễn của việc triển khai các kế hoạch đào tạo trực tuyến trong năm học 2020-2021 của Nhà trường; để đảm bảo tiến độ kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 trong thời gian tạm nghỉ học tập trung để phòng, chống dịch Covid-19, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần năm học 2020-2021 bằng hình thức thi trực tuyến (cho tất cả các học phần còn lại của năm học 2020-2021 chưa tổ chức thi được do ảnh hưởng của dịch Covid-19), cụ thể như sau:

1. Thống nhất sử dụng phần mềm Microsoft Teams để tổ chức thi trực tuyến (gọi tắt là Hệ thống thi).

2. Các hình thức thi trực tuyến bao gồm:

a) Thi vấn đáp trực tuyến: thông qua Hệ thống thi, thí sinh bốc thăm đề thi được tổ hợp ngẫu nhiên từ Ngân hàng câu hỏi vấn đáp được xây dựng theo hướng câu hỏi mở, được phép sử dụng tài liệu;

b) Bảo vệ báo cáo chuyên đề, bài tập lớn hoặc đồ án môn học: thí sinh nhận đề tài từ Bộ môn (thông qua Giảng viên giảng dạy), viết báo cáo, nộp báo cáo qua Hệ thống thi và trả lời vấn đáp;

c) Viết tiểu luận (áp dụng cho các học phần Lý luận chính trị): thí sinh nhận đề tài tiểu luận từ Bộ môn (thông qua Giảng viên giảng dạy), viết tiểu luận, nộp file ảnh bài tiểu luận viết tay qua Hệ thống thi và nộp bản cứng (theo lớp) khi trở lại Trường.

3. Hình thức thi cụ thể của từng học phần theo Phụ lục đính kèm.

4. Thời gian dự kiến bắt đầu thi: từ ngày 21/6/2021 (Lịch thi chi tiết và Hướng dẫn quy trình tổ chức thi sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể).