Lịch thi lại HK 1 khóa 66 hệ đại học chính quy , cao đẳng chính quy