Lịch thi các lớp 70KT, 70LG, 70LJ, 70QT, 70TD, 69QM, 69QT


Lịch thi các lớp 70KT, 70LG, 70LJ, 70QT, 70TD, 69QM, 69QT

04/08/2021

Theo yêu cầu của Bộ môn Quản trị, Phòng Khảo Thí thông báo lịch thi điều chỉnh của các lớp 70KT, 70LG, 70LJ, 70QT, 70TD, 69QM, 69QT.

Sinh viên xem thông tin chi tiết trong File đính kèm.

Chú ý: Do thi vấn đáp trực tuyến nên thời gian hỏi thi là theo dự kiến. Tuỳ thuộc số lượng SV đã dự thi từng ngày cụ thể, các Bộ môn có thể điều chỉnh lịch thi để phù hợp với thực tế. Đề nghị các lớp trưởng và SV duy trì liên lạc chặt chẽ với GV giảng dậy để nắm bắt kịp hời lịch thi của lớp.

File đính kèm