KẾ HOẠCH THI ĐHCQ, CĐCQ - ĐỢT 1 HK1 NĂM HỌC 2015-2016 (27/10/2015 - 25/11/2015)