ĐĂNG KÝ THI BỔ SUNG VÒNG 2 ( Năm học 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022) - Hạn đăng ký trước ngày 10/02/2023


ĐĂNG KÝ THI BỔ SUNG VÒNG 2 ( Năm học 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022) - Hạn đăng ký trước ngày 10/02/2023

09/01/2023

Nhà trường rà soát điểm thi lại (Vòng 2) và tổ chức đợt thi bổ sung cho các học phần thuộc năm học 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022 . Các học phần không có tên trong danh sách, Sinh viên liên hệ với VP Khoa quản lý sinh viên.

Sinh viên cần:

1. Xem thông tin các học phần tổ chức thi theo link: theo danh sách , ngày thi của học phần sẽ thông báo vào 02/02/2023 trên website.

2. Rà soát tên trong file danh sách SV thiếu điểm link: Danh sách thiếu điểm thi lại

3. Đăng ký thi bổ sung hoặc phản ánh trường hợp đã thi (chưa có điểm) theo đường link: Đăng ký thi lại bổ sung/phản hồi (Đăng ký trước ngày 10/02/2023)

4. SV hoàn thành lệ phí thi theo lớp trước ngày 10/02/2023 tại Phòng Khảo thí & ĐBCLĐT (106 - H3)

(Lưu ý: Sinh viên không đăng ký, nộp lệ phí thi đúng thời gian quy định sẽ không đủ điều kiện dự thi và nhận điểm 0)