LỊCH THI

LỊCH THI

Lịch thi học kỳ 1 năm 2020-2021

19/10/2020

Lịch thi cho các lớp 68DCHT21, 68DCHT22, 68DCHT23, 68DCMX21, 68DCMX22, 68DCOT21, 68DCOT22, 69DCCN21, 69DCCN22, 69DCCO22, 69DCMT21, 70DCDT21, 70DCDT22, 70DCHT21, 70DCHT22, 70DCHT23, 70DCKX21, 70DCKX22, 68DCMX-FE, 68DCMX_LI

Xem chi tiết