Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo


Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

08/11/2015

Địa chỉ: Tầng 1 Nhà H3 - Trường Đại học Công nghệ GTVT- Số 54 Triều Khúc- Thanh Xuân- Hà Nội 
Email: Công tác Khảo thí: phongdbcldt@utt.edu.vn; Công tác ĐBCLĐT: bandbcl@utt.edu.vn

Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo được Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 121/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 13/1/2014, được đổi tên thành Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo theo Quyết định số 1406/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 09/5/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT.

* Tổ chức nhân sự:
- Trưởng phòng: Ths. Tạ Thế Anh
- Phó Trưởng phòng: PGS.TS. Nguyễn Kiên Quyết
- Phó Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thị Loan
- Tổng số CB-CNV : 08
* CHỨC NĂNG:
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo là đơn vị trực thuộc Trường, có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện hoạt động về công tác khảo thí, công tác đánh giá và đảm bảo chất lượng đào tạo trong Nhà trường.
* NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
a) Công tác khảo thí:
- Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan về công tác khảo thí;
- Chủ trì xây dựng và tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lý, quy trình thi – kiểm tra, hướng dẫn về công tác khảo thí, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản về công tác khảo thí sau khi được ban hành;
- Tham gia công tác tuyển sinh của Nhà trường; 
- Chủ trì xây dựng Kế hoạch, Lịch thi chi tiết trong toàn Trường;
- Quản lý ngân hàng đề thi và tổ chức sao in đề thi kết thúc học phần theo kế hoạch; 
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong kiểm tra, giám sát các kỳ thi của Trường theo phân cấp;
- Phân tích, so sánh và tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả thi kết thúc học phần làm cơ sở để cải tiến, nâng cao chất lượng.
b) Công tác đảm bảo chất lượng đào tạo:
- Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc lựa chọn, áp dụng các mô hình đảm bảo chất lượng giáo dục phù hợp với quy định và điều kiện thực tế của Nhà trường, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan về công tác đảm bảo chất lượng đào tạo nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường;
- Xây dựng kế hoạch, chiến lược đảm bảo chất lượng; tổ chức Tự đánh giá và tham gia công tác đánh giá ngoài theo các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng hiện hành;
- Tổ chức duy trì cơ sở dữ liệu của Nhà trường về đảm bảo chất lượng đào tạo;
- Hướng dẫn, tư vấn và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng đào tạo ở các đơn vị trong Trường;
- Xây dựng kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học, viên chức, người lao động và các bên liên quan;
- Chủ trì tổ chức hội thảo, tập huấn công tác đảm bảo chất lượng đào tạo cho cán bộ giảng viên, người lao động trong Trường;
- Liên kết, hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế để phối hợp thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại Trường, nghiên cứu đưa vào ứng dụng các phương pháp quản lý chất lượng giáo dục hiện đại phù hợp với điều kiện thực tế của Trường.
c) Các nhiệm vụ khác:
- Quản lý tài sản, quản lý cán bộ viên chức và người lao động trong đơn vị theo phân cấp của Hiệu trưởng;
- Hằng tháng báo cáo kết quả nhiệm vụ được giao và kế hoạch công tác tháng tại hội nghị giao ban hoặc bằng văn bản trình Hiệu trưởng;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.