Thông báo về nhận đơn phúc khảo bài thi hết học phần lần 2. kỳ 1 năm 2017 - 2018


Thông báo về nhận đơn phúc khảo bài thi hết học phần lần 2. kỳ 1 năm 2017 - 2018

19/04/2018

Phòng Khảo thí và Đảm bảo CLĐT thông báo về thời hạn nhận đơn phúc khảo điểm bài thi kết thúc học phần lần 2, học kỳ 1 năm 2017 - 2018.

Thời gian: từ ngày 23/04/2018 đến ngày 03/05/2018 (Trừ ngày nghỉ lễ, T7,CN)

Sinh viên có thể in mẫu đơn trong tại đây : http://utt.edu.vn/dbcldt/quy-che-bieu-mau/quy-che-bieu-mau/mau-don-phuc-khao-bai-thi-ket-thuc-hoc-phan-a2304.html

Yêu cầu SV ghi chính xác, đầy đủ tất cả các thông tin và nộp đơn về phòng Khảo thí và Đảm bảo CLĐT - P.409-H1 (có thể nộp hộ)

Lưu ý: - Sinh viên có thắc mắc về việc cập nhật điểm thi kết thúc học phần có thể liên hệ phòng KT&ĐBCLĐT (Phòng 409-H1).

             - Đối với những học phần phúc khảo điểm có sự thay đổi đã được cập nhật sửa (KQ thi lần 1 học kỳ 1 năm 2017 - 2018). Sinh viên có thể theo dõi kết quả chấm phúc khảo theo file đính kèm.