Danh sách phòng thi ngày 4/7/2022


Danh sách phòng thi ngày 4/7/2022

30/06/2022

Sinh viên xem thông tin chi tiết trong các Files đính kèm.

Với những Học phần thi VĐ, Sinh viên liên hệ với GV/Văn phòng khoa để biết giờ thi chi tiết.

Với những học phần thi tại phòng thực hành, SV liên hệ GV để biết phòng thi chi tiết