Quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ