Quyết định về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra trình độ công nghệ thông tin đối với sinh viên đại học hệ chính quy của Trường ĐH CNGTVT


Quyết định về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra trình độ công nghệ thông tin đối với sinh viên đại học hệ chính quy của Trường ĐH CNGTVT

10/05/2022

Quyết định về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra trình độ công nghệ thông tin đối với sinh viên đại học hệ chính quy của Trường ĐH CNGTVT

File đính kèm