Quyết định về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra trình độ công nghệ thông tin đối với sinh viên đại học hệ chính quy của Trường ĐH CNGTVT