Thông báo bổ sung v/v Đăng kí học Đợt 12 - Năm học 2022 - 2023 (Lần 1)


Thông báo bổ sung v/v Đăng kí học Đợt 12 - Năm học 2022 - 2023 (Lần 1)

14/12/2022

Những SV đã đăng kí các lớp bị hủy dưới đây, những SV học lại, học cải thiện chưa kịp đăng kí và những SV học mới nếu có nhu cầu đăng kí bổ sung vào các lớp được mở sẽ sử dụng tài khoản cá nhân để đăng kí trên trang qldt.utt.edu.vn từ ngày 17/12/2022 đến hết ngày 20/12/2022 (Lưu ý: SV sẽ không được phép hủy đăng kí).

Danh sách các học phần bị hủy trong Đợt 12 năm học 2022-2023:

Đồ án Kết cấu - tính toán động cơ-1-22-12 (P1_DC_67_2223_Dot 12_DC3CK42_Lop01)
ĐA môn học: KC - TT ô tô-1-22-12 (P1_DC_69_2223_Dot 12_DC3OT44_Lop01)
Đồ án Chi tiết máy-1-22-12 (P1_DC_69_2223_Dot 12_DC2ME32_Lop01)
GDQP 1: Đường lối quân sự của Đảng-1-22-12 (P1_DC_69_2223_Dot 12_DC1QP01_Lop02)
Kiến trúc máy tính-1-22-12 (P1_DC_69_2223_Dot 12_DC2HT11_Lop01)
Kiến trúc máy tính-1-22-12 (P1_DC_69_2223_Dot 12_DC2HT11_Lop02)
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin 1-1-22-12 (P1_DC_69_2223_Dot 12_DC1LL01_Lop01)
Aerobic-1-22-12 (P1_DC_71_2223_Dot 12_DC1TD33_Lop01)
Big Data-1-22-12 (P1_DC_71_2223_Dot 12_DC3TT17_Lop01)
Bóng chuyền-1-22-12 (P1_DC_71_2223_Dot 12_DC1TD31_Lop01)
Các nguyên lý truyền thông-1-22-12 (P1_DC_71_2223_Dot 12_DC3TM26_Lop01)
Các thiết bị mạng và môi trường truyền-1-22-12 (P1_DC_71_2223_Dot 12_DC3TM27_Lop01)
Cơ học cơ sở-1-22-12 (P1_DC_71_2223_Dot 12_DC2CK22_Lop01)
Điện tử tương tự-1-22-12 (P1_DC_71_2223_Dot 12_DC2DT68_Lop01)
Đồ án Hệ thống thông tin-1-22-12 (P1_DC_71_2223_Dot 12_DC3HT52_Lop01)
Hệ thống thông tin địa lý - GIS-1-22-12 (P1_DC_71_2223_Dot 12_DC3HT43_Lop01)
Kết cấu nhà bê tông cốt thép-1-22-12 (P1_DC_71_2223_Dot 12_DC3DD43_Lop01)
Kiến trúc của hệ thống QL, giám sát PTGT-1-22-12 (P1_DC_71_2223_Dot 12_DC3TH44_Lop01)
Kiến trúc máy tính-1-22-12 (P1_DC_71_2223_Dot 12_DC2TT11_Lop01)
Kiến trúc và thiết kế phần mềm-1-22-12 (P1_DC_71_2223_Dot 12_DC3TT12_Lop01)
Kinh tế lượng-1-22-12 (P1_DC_71_2223_Dot 12_DC2KV63_Lop01)
Kỹ thuật điện - điện tử-1-22-12 (P1_DC_71_2223_Dot 12_DC2CK43_Lop01)
Kỹ thuật điện-1-22-12 (P1_DC_71_2223_Dot 12_DC2DT31_Lop01)
Lý thuyết mạch-1-22-12 (P1_DC_71_2223_Dot 12_DC2DT42_Lop01)
Lý thuyết xác suất - thống kê-1-22-12 (P1_DC_71_2223_Dot 12_DC1CB58_Lop01)
Nguyên lý máy-1-22-12 (P1_DC_71_2223_Dot 12_DC2CK65_Lop03)
Nhập môn mạng máy tính-1-22-12 (P1_DC_71_2223_Dot 12_DC2HT13_Lop02)
Nhiệt kỹ thuật-1-22-12 (P1_DC_71_2223_Dot 12_DC2CK48_Lop01)
Tâm lý học đại cương-1-22-12 (P1_DC_71_2223_Dot 12_DC1CB85_Lop01)
Thực tập Thí nghiệm địa chất-1-22-12 (P1_DC_71_2223_Dot 12_DC4CT16_Lop01)
Tiếng Anh chuyên ngành-1-22-12 (P1_DC_71_2223_Dot 12_DC3TT18_Lop01)
Trí tuệ nhân tạo-1-22-12 (P1_DC_71_2223_Dot 12_DC3HT12_Lop01)
Đồ án Cơ điện tử-1-22-12 (P1_DC_67_2223_Dot 12_DC3CO62_Lop01)
Điện tử số-1-22-12 (P1_DC_71_2223_Dot 12_DC2DT51_Lop01)
Đồ án chi tiết máy-1-22-12 (P1_DC_71_2223_Dot 12_DC2CK63_Lop02)
Linh kiện điện tử-1-22-12 (P1_DC_71_2223_Dot 12_DC2DT41_Lop01)