QUY ĐỊNH VỀ CẤP VÀ QUẢN LÝ VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ


QUY ĐỊNH VỀ CẤP VÀ QUẢN LÝ VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ

03/11/2015

QUY ĐỊNH VỀ CẤP VÀ QUẢN LÝ VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ

 
 

Quy chế Văn bằng chứng chỉ (VBCC) của hệ thống giáo dục quốc dân (Ban hành kèm theo QĐ số 33/2007/QĐ- BGD ĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) quy định về quyền hạn nghĩa vụ của người được cấp VBCC và một số điều liên quan như sau:

 

1- Người được cấp văn bằng chứng chỉ có quyền

 

- Yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp bản sao, chứng thực VBCC khi có nhu cầu.

 

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp VBCC theo đúng thời hạn quy định (chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày thi tốt nghiệp TCCN, CĐ..) hoặc kể từ ngày kết thúc khoá đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp).

 

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp VBCC chỉnh sửa các nội dung ghi trên VBCC theo quy định của quy chế (khi người học được cơ quan có thẩm quyền cải chính hộ tịch hoặc khi các nội dung ghi trên VBCC bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp VBCC).

 

- Chú ý: Bản chính văn bằng chứng chỉ chỉ cấp 1 lần, không cấp lại.

 

2- Người được cấp văn bằng chứng chỉ có các nghĩa vụ

 

- Cung cấp chính xác, đầy đủ các thông tin cần thiết để ghi trong nội dung VBCC.

 

- Giữ gìn, bảo quản VBCC, không được cho người khác sử dụng.

 

- Trình báo ngay cơ quan cấp VBCC và cơ quan công an nơi gần nhất khi bị mất bản chính VBCC.

 

- Nộp lại VBCC cho cơ quan có thẩm quyền thu hồi VBCC trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi VBCC.

 

3- Người được cấp VBCC khi đảm bảo các điều kiện

 

- Đã hoàn thành chương trình đào tạo: Tốt nghiệp Nghề, tốt nghiệp TCCN, 
Cao đẳng...

 

- Không đang trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự.

 

4- Văn bằng, chứng chỉ bị thu hồi trong các trường hợp sau

 

- Có hành vi gian lận trong học tập, trong thi cử, tuyển sinh hoặc gian lận trong việc làm hồ sơ để được cấp VBCC.

 

- Cấp cho người không đủ điều kiện.

 

- Do người không có thẩm quyền cấp.

 

- Bị tẩy xoá, sửa chữa.

 

- Để cho người khác sử dụng.

 

- Cơ quan có thẩm quyền cấp VBCC thì có trách nhiệm thu hồi và huỷ bỏ VBCC.

 

5- Bản sao VBCC từ sổ gốc và thủ tục xin cấp

 

- Bản sao VBCC được cấp từ sổ gốc có giá trị pháp lý sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch.

 

- Cơ quan, cơ sở đào tạo đang quản lý sổ gốc VBCC có thẩm quyền và trách nhiệm cấp bản sao VBCC từ sổ gốc. Việc cấp bản sao VBCC từ sổ gốc được thực hiện đồng thời với việc cấp bản chính hoặc sau thời điểm cấp bản chính.

 

- Người yêu cầu cấp bản sao VBCC từ sổ gốc có thể trực tiếp yêu cầu hoặc gửi yêu cầu của mình đến cơ quan quản lý sổ gốc qua bưu điện. Không hạn chế số lượng bản sao yêu cầu được cấp.

 

- Người yêu cầu cấp bản sao VBCC từ sổ gốc phải trình CMTND hoặc hộ chiếu hay giấy tờ tuỳ thân khác. Trường hợp người yêu cầu gửi qua Bưu điện thì yêu cầu phải gửi kèm bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy tờ về CMTND hoặc các giấy tờ tuỳ thân khác.

 

- Thời hạn cấp bản sao VBCC được tiếp nhận ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu. Trong trường hợp yêu cầu được gửi qua Bưu điện thì chậm nhất là trong 3 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được yêu cầu (theo dấu ngày đến của Bưu điện) sẽ gửi bản sao qua đường 
Bưu điện.

 

- Người yêu cầu cấp bản sao VBCC phải trả lệ phí cấp bản sao qua đường (Bưu điện) cho cơ quan cấp bản sao theo quy định chung.