Thông báo về việc Đăng kí học Đợt 9 - Năm học 2023 - 2024 - CSĐT Hà Nội (Lần 3)