Thông báo điều chỉnh phòng học ngày 17/11/2022 - CSĐT Hà Nội