TB thay đổi phòng học từ ngày 28/3/2022 - CSĐT Hà Nội


TB thay đổi phòng học từ ngày 28/3/2022 - CSĐT Hà Nội

24/03/2022

Từ ngày 28/3/2022:

- Các lớp học tại phòng 407 nhà A3 (CSĐT Hà Nội) sẽ chuyển sang học tại phòng 202 nhà A5 (CSĐT Hà Nội).

- Các lớp học tại phòng 401 nhà A3 (CSĐT Hà Nội) sẽ chuyển sang học tại phòng 201 nhà A6 (CSĐT Hà Nội).