QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập hội đồng xét tốt nghiệp hệ đại học liên thông chính quy khóa 65


QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập hội đồng xét tốt nghiệp hệ đại học liên thông chính quy khóa 65

10/11/2015

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập hội đồng xét tốt nghiệp hệ đại học liên thông chính quy khóa 65

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp cho sinh viên các lớp hệ đại học liên thông chính quy khóa 65 gồm:

1. Ông Đào Văn Đông                  Hiệu trưởng                                                  Chủ tịch HĐ

2. Ông Nguyễn Hoàng Long          Phó Hiệu trưởng                                           Phó chủ tịch HĐ

3. Ông Nguyễn Văn Lâm              Trưởng phòng Đào tạo                                  Uỷ viên thư ký

4. Ông Công Minh Quang             Trưởng phòng Công tác HSSV                      Uỷ viên

5. Bà Nguyễn Thị Đức Hạnh         Phó trưởng phòng Đào tạo                            Uỷ viên

 6. Ông Nguyễn Duy Hoà              Giám đốc Cơ sở Đào tạo Thái Nguyên           Uỷ viên

 7. Ông Nguyễn Văn Tuấn            Phó trưởng phòng Đào tạo                             Uỷ viên

                                                  Cơ sở Đào tạo Thái Nguyên            

 8. Ông Vương Văn Sơn              Phó trưởng phòng Đào tạo CS Vĩnh Yên         Uỷ viên

 9. Bà Ngô Thị Thanh Hương       Phó trưởng khoa, phụ trách khoa Công trình    Uỷ viên

10. Bà Hoàng Thị Hồng Lê           Phó trưởng khoa, phụ trách khoa KT-VT          Uỷ viên

11. Ông Nguyễn Mạnh Hùng        Trưởng khoa Đào tạo Tại chức                        Uỷ viên

12. Ông Nguyễn Quang Anh         Trưởng khoa Cơ Khí                                      Uỷ viên

 

Điều 2.  Nhiệm vụ của Hội đồng

- Xét, lập danh sách sinh viên đủ điều kiện đăng ký nhận đồ án (khóa luận)  tốt nghiệp và phân công giáo viên hướng dẫn.

- Thành lập Hội đồng chấm đồ án (khóa luận) tốt nghiệp.

- Xét và lập danh sách công nhận tốt nghiệp trình Hiệu trưởng phê duyệt.

- Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Giám đốc các cơ sở đào tạo, Trưởng các phòng chức năng, Trưởng các khoa, Tổ trưởng các Bộ môn và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

File đính kèm