Quyết định về việc ban hành quy định chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ đối với sinh viên hệ đại học chính quy tại Trường Đại học Công nghệ GTVT


Quyết định về việc ban hành quy định chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ đối với sinh viên hệ đại học chính quy tại Trường Đại học Công nghệ GTVT

26/04/2016

Quyết định về việc ban hành quy định chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ đối với sinh viên hệ đại học chính quy tại Trường Đại học Công nghệ GTVT

File đính kèm