Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ