Mở ngành đào tạo trình độ đại học ngành Quản lý xây dựng (mã ngành 7580302)


Mở ngành đào tạo trình độ đại học ngành Quản lý xây dựng (mã ngành 7580302)

26/08/2021

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 3057/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 26/8/2021 về việc mở ngành đào tạo trình độ đại học ngành Quản lý xây dựng (mã ngành 7580302).

Quyết định số 3057/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 26/8/2021 về việc mở ngành đào tạo trình độ đại học Quản lý xây dựng xem tại đây.

Đề án mở ngành, chương trình đào tạo và đề cương chi tiết các học phần xem tại đây.