Lịch học tuần sinh hoạt công dân K73


Lịch học tuần sinh hoạt công dân K73

30/09/2022

Thực hiện Kế hoạch năm học 2022 - 2023 và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên”

Trường đại học Công nghệ giao thông vận tải xây dựng kế hoạch học tập “Tuần sinh hoạt Công dân” khóa 73 năm học 2022 - 2023.

Hình thức học: Trực tiếp và trực tuyến

Thời gian: từ ngày 03/10/2022 đến ngày 23/10/2022

Thời gian học trực tiếp – Địa điểm: Hội trường lớn

Các nhóm lớp được chia như sau :

LỚP 1: 73DCKT21, 73DCKT22, 73DCKT23, 73DCKT24, 73DCKT25

LỚP 2: 73DCKT26, 73DCKT27, 73DCKX21, 73DCKX22, 73DCVL21

LỚP 3: 73DCTN21, 73DCTN22, 73DCTN23, 73DCTN24, 73DCTN25, 73DCVL24

LỚP 4: 73DCQT21, 73DCQT22, 73DCQT23, 73DCQT24, 73DCQT25, 73DCVL22

LỚP 5: 73DCLG21, 73DCLG22, 73DCTD21, 73DCTD22, 73DCTD23

LỚP 6: 73DCQM21, 73DCQM22, 73DCQM23, 73DCQM24, 73DCQM25, 73DCVL23

LỚP 7: 73DCCM21, 73DCCM22, 73DCMX21, 73DCCO21, 73DCCO22

LỚP 8: 73DCOT21, 73DCOT22, 73DCOT23, 73DCOT24

LỚP 9: 73DCOT25, 73DCOT26, 73DCOT27, 73DCOT28, 73DCOT29

LỚP 10: 73DCTT21, 73DCTT22, 73DCTT23, 73DCTT24, 73DCTT25

LỚP 11: 73DCTM21, 73DCTM22, 73DCTM23, 73DCCN21, 73DCCN22

LỚP 12: 73DCHT21, 73DCHT22, 73DCHT23, 73DCTG21, 73DCTT26

LỚP 13: 73DCDT21, 73DCDT22, 73DCDT23, 73DCCN23

LỚP 14: 73DCCD21, 73DCCD22, 73DCCH21, 73DCDD21, 73DCDD22, 73DCMN21, 73DCQX21, 73DCQX22, 73DCLH21

Chi tiết lịch học xem tại file đính kèm.