Cán bộ - Viên chức


DANH SÁCH CÁN BỘ - VIÊN CHỨC KHU VỰC HÀ NỘI

03/11/2015

DANH SÁCH VC- NLĐ KHU VỰC HÀ NỘI

TS. Ngô Quốc Trinh Chức vụ: Trưởng phòng

Địa chỉ : Phòng 204-H1
Điện thoại:
Email   :
Lý lịch  : Bấm xem

ThS. Nguyễn Thị Đức Hạnh Chức vụ: P.Trưởng phòng Địa chỉ :  Phòng 206-H3
Điện thoại:
Email   :
Lý lịch  : Bấm xem
Nguyễn Thị Sen Chức vụ: Chuyên viên     Địa chỉ : Phòng 206-H3
Điện thoại:
Email   :
Lý lịch  : Bấm xem
Phạm Quang Dũng Chức vụ: Phó trưởng phòng  Địa chỉ : Phòng 206-H3
Điện thoại:
Email   :
Lý lịch  : Bấm xem
Trần Quang Minh Chức vụ: Chuyên viên     Địa chỉ : Phòng 206-H3
Điện thoại:
Email   :
Lý lịch  : Bấm xem
Nguyễn Đức Sơn Chức vụ: Chuyên viên     Địa chỉ : Phòng 206-H3
Điện thoại:
Email   :
Lý lịch  : Bấm xem
Nguyễn Thị Vân Anh Chức vụ: Chuyên viên     Địa chỉ : Phòng 206-H3
Điện thoại:
Email   :
Lý lịch  : Bấm xem
Nguyễn Thị Thơm Chức vụ: Chuyên viên    

Địa chỉ : Phòng 104-H2
Điện thoại: 0435526713
Email   :
Lý lịch  : Bấm xem

Vũ Thị Kiều Trang Chức vụ: Chuyên viên    

Địa chỉ : Phòng 104-H2
Điện thoại: 0435526713
Email   :
Lý lịch  : Bấm xem

Vũ Đức Tuấn Chức vụ: Chuyên viên    

Địa chỉ : Phòng 206-H3
Điện thoại: 094.192.2413
Email: Tuanvd@utt.edu.vn
Lý lịch  : Bấm xem