CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (ĐHCQ K73)


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (ĐHCQ K73)

06/10/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 73)

KHOA CƠ KHÍ:

- Công nghệ kỹ thuật ô tô (CTĐT, Mô tả CTĐT, ĐCCTHP)

- Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTĐT, Mô tả CTĐT, ĐCCTHP)

 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN:

- Công nghệ thông tin (CTĐT, Mô tả CTĐT, ĐCCTHP)

- Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CTĐT, Mô tả CTĐT, ĐCCTHP)

- Hệ thống thông tin (CTĐT, Mô tả CTĐT, ĐCCTHP)

- Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CTĐT, Mô tả CTĐT, ĐCCTHP)

- Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CTĐT, Mô tả CTĐT, ĐCCTHP)

 

KHOA CÔNG TRÌNH:

- Công nghệ kỹ thuật giao thông (CTĐT, Mô tả CTĐT, ĐCCTHP)

- Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (CTĐT, Mô tả CTĐT, ĐCCTHP)

- Quản lý xây dựng (CTĐT, Mô tả CTĐT, ĐCCTHP)

 

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG

- Công nghệ kỹ thuật môi trường (CTĐT, Mô tả CTĐT, ĐCCTHP)

 

KHOA KINH TẾ VẬN TẢI:

- Kế toán (CTĐT, Mô tả CTĐT, ĐCCTHP)

- Khai thác vận tải (CTĐT, Mô tả CTĐT, ĐCCTHP)

- Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CTĐT, Mô tả CTĐT, ĐCCTHP)

- Quản trị kinh doanh (CTĐT, Mô tả CTĐT, ĐCCTHP)

- Thương mại điện tử (CTĐT, Mô tả CTĐT, ĐCCTHP)

- Tài chính - Ngân hàng (CTĐT, Mô tả CTĐT, ĐCCTHP)

- Kinh tế xây dựng (CTĐT, Mô tả CTĐT, ĐCCTHP)