Quản trị doanh nghiệp


Quản trị doanh nghiệp

11/11/2015

Ngành đào tạo:         Quản trị kinh doanh

Mã ngành:     52340101

a.         Kiến thức

-           Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh để nhận thức được đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; chính sách phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh, rèn luyện thể lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

-           Có kiến thức khoa học cơ bản và cơ sở cần thiết để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

-           Có kiến thức chuyên môn toàn diện để giải quyết các vấn đề về: quản trị doanh nghiệp, quản trị dự án, quản trị chiến lược,... để nghiên cứu, phân tích, tổng hợp và tổ chức công tác quản trị sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa;

-           Có kiến thức công nghệ thông tin, ngoại ngữ để khai thác, nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực quản trị kinh doanh.

b.         Kỹ năng

-           Phân tích, lựa chọn mô hình quản trị; thực hiện được các chức năng, lĩnh vực quản trị trong doanh nghiệp;

-           Lập, tổ chức thực hiện và điều chỉnh được các kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp;

-           Khai thác, thu thập, phân tích và tổng hợp được các số liệu, dữ liệu để làm căn cứ ra quyết định quản trị của doanh nghiệp;

-           Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, đàm phán, lãnh đạo và làm việc theo nhóm; kỹ năng viết, trình bày và giải quyết vấn đề đặt ra;

-           Vận dụng kiến thức về công nghệ thông tin và một số phần mềm quản trị trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c.         Thái độ

-           Ý thức được vai trò quan trọng của công tác quản trị và nhà quản trị trong các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó nâng cao trách nhiệm của bản thân trong việc cung cấp thông tin cho các nhà quản lý;

-           Rèn luyện ý thức chấp hành pháp luật, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong làm việc, tinh thần phối hợp và hợp tác trong công việc;

-           Ý thức trách nhiệm của bản thân đối với phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, rèn luyện thể lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

-           Tích cực, chủ động sáng tạo trong công việc; không ngừng học tập, rèn luyện đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học để tự học suốt đời.

d.         Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm được các vị trí: Giám đốc điều hành hoặc chuyên viên tại các phòng chức năng của các doanh nghiệp; trợ lý cho các nhà quản lý trong trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; giáo viên giảng dạy và nghiên cứu về quản trị kinh doanh tại các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.

e.         Trình độ ngoại ngữ

Có trình độ tiếng Anh tương đương 400 điểm TOEIC

f.          Thời gian đào tạo:    4          năm