Logistics và Vận tải đa phương thức


Logistics và Vận tải đa phương thức

11/11/2015

Ngành đào tạo:         Khai thác vận tải

Mã ngành:     52840101

a.         Kiến thức

-           Nắm vững nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh để nhận thức được đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam về chính sách phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

-           Có kiến thức cơ bản về khoa học cơ bản, cơ sở cần thiết để tiếp thu kiến thức chuyên ngành và học tập ở trình độ cao hơn;

-           Có kiến thức chuyên môn toàn diện về quá trình công nghệ vận tải và tổ chức, quản lý dịch vụ logistics để phân tích, tổng hợp và tổ chức thực hiện hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải và dịch vụ logistics cho các doanh nghiệp vận tải và logistics;

-           Có khả năng nghiên cứu, tư duy khoa học để giải quyết các vấn đề của thực tiễn đặt ra liên quan đến ngành học;

-           Có trình độ tin học, ngoại ngữ để khai thác, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực vận tải và logistics.

b.         Kỹ năng

-           Xây dựng và tổ chức thực hiện quá trình công nghệ vận tải, chuỗi cung ứng dịch vụ logistics;

-           Xử lý các tình huống trong quá trình công nghệ vận tải và thực hiện chuỗi cung ứng

-           Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh vận tải và dịch vụ logistics;

-           Phân tích, tổng hợp các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vận tải và logistics;

-           Rèn luyện đức tính cẩn thận, chính xác trong lĩnh vực nghề nghiệp; phương pháp làm việc khoa học, chuyên nghiệp; khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả theo nhóm, hội nhập được với môi trường quốc tế trong hoạt động kinh doanh vận tải và logistics

-           Sử dụng tiếng Anh, công nghệ thông tin, các phần mềm chuyên ngành vào quá trình tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vận tải và logistics.

c.         Thái độ

-           Ý thức được tầm quan trọng của dịch vụ Logistics và Vận tải đa phương thức đối với phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh; rèn luyện thể lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

-           Ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong việc chấp hành pháp luật, đóng góp cho ngành giao thông vận tải và sự phát triển của đất nước;

-           Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, trau dồi kiến thức, khả năng ngoại ngữ, công nghệ thông tin để tự học suốt đời.

d.         Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư Logistics và Vận tải đa phương thức có thể làm việc tại các công ty giao nhận và vận chuyển hàng hóa, công ty Logistics, cảng nội địa, doanh nghiệp vận tải, các phòng ban chuyên môn thuộc đơn vị quản lý về giao thông vận tải, giảng dạy và nghiên cứu về lĩnh vực Vận tải đa phương thức và Logistics tại các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.

e.         Trình độ ngoại ngữ

Có trình độ tiếng Anh tương đương 400 điểm TOEIC

f.          Thời gian đào tạo:    4          năm