Khai thác vận tải đường bộ


Khai thác vận tải đường bộ

11/11/2015

Ngành đào tạo:         Khai thác vận tải

Mã ngành:     52840101

a.         Kiến thức

-           Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh để nhận thức được đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; chính sách phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh, rèn luyện thể lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

-           Có kiến thức khoa học cơ bản và cơ sở cần thiết để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

-           Có kiến thức chuyên môn toàn diện về quản lý sản xuất và công nghệ vận tải đường bộ để phân tích, tổng hợp và tổ chức thực hiện hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải của doanh nghiệp vận tải đường bộ;

-           Có khả năng nghiên cứu, tư duy khoa học để giải quyết các vấn đề của thực tiễn đặt ra liên quan đến ngành học;

-           Có trình độ tin học, ngoại ngữ để khai thác, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực Khai thác vận tải đường bộ.

b.         Kỹ năng

-           Lập kế hoạch liên quan đến tổ chức hoạt động kinh doanh vận tải cho các đơn vị thuộc doanh nghiệp vận tải ô tô;

-           Tổ chức thực hiện và điều hành quá trình công nghệ vận tải ô tô trên các tuyến vận chuyển;

-           Xử lý các tình huống trong quá trình công nghệ vận tải, tổ chức vận tải hàng hóa và hành khách;

-           Tổ chức quản lý, phân tích, tổng hợp các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vận tải ô tô;

-           Xây dựng các dự án đầu tư cải tạo thiết bị, phương tiện vận tải, tăng cường năng lực tài chính cho doanh nghiệp vận tải ô tô;

-           Rèn luyện đức tính cẩn thận, chính xác trong lĩnh vực nghề nghiệp; phương pháp làm việc khoa học, chuyên nghiệp; khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả theo nhóm, tiếp cận được với môi trường quốc tế trong hoạt động kinh doanh vận tải;

-           Sử dụng tiếng Anh, công nghệ thông tin, các phần mềm chuyên ngành vào quá trình tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vận tải ô tô.

c.         Thái độ

-           Ý thức được tầm quan trọng của lĩnh vực vận tải đường bộ đối với phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh; rèn luyện thể lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

-           Ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong việc chấp hành pháp luật, đóng góp cho ngành giao thông vận tải và sự phát triển của đất nước;

-           Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, trau dồi kiến thức, khả năng ngoại ngữ, công nghệ thông tin để tự học suốt đời.

d.         Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp vận tải ô tô; trung tâm điều hành giao thông vận tải đường bộ; khu đầu mối giao thông; công ty dịch vụ giao nhận vận tải; các phòng ban chuyên môn thuộc đơn vị quản lý về giao thông vận tải đường bộ; giảng dạy và nghiên cứu về lĩnh vực vận tải đường bộ tại các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề...

e.         Trình độ ngoại ngữ

Có trình độ tiếng Anh tương đương 400 điểm TOEIC

f.          Thời gian đào tạo:    4 năm