Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ (học tiếng Anh)


Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ (học tiếng Anh)

11/11/2015

Ngành đào tạo:         Công nghệ kỹ thuật giao thông

Mã ngành:     52510104

a.         Kiến thức

-           Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh để nhận thức được đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; chính sách phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh, rèn luyện thể lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

-           Có kiến thức khoa học cơ bản và cơ sở cần thiết để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

-           Có kiến thức chuyên môn toàn diện để giải quyết các vấn đề về: Lập và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thiết kế, thiết kế thi công, chỉ đạo thi công, kiểm định chất lượng, khai thác và bảo trì công trình cầu đường bộ;

-           Có năng lực nghiên cứu, phân tích, đánh giá, tổng hợp giải quyết những vấn đề trong lĩnh vực chuyên ngành;

-           Có trình độ tiếng Anh để tiếp thu và nâng cao kiến thức trong lĩnh vực cầu đường bộ.

b.         Kỹ năng

-           Tổ chức công tác đo đạc khảo sát thu thập số liệu cần thiết cho thiết kế công trình cầu đường bộ;

-           Lập, tổ chức thực hiện, quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình cầu đường bộ;

-           Thiết kế; thiết kế thi công; tổ chức thi công; kiểm tra và nghiệm thu chất lượng công trình cầu đường bộ;

-           Quản lý, khai thác, kiểm định được chất lượng công trình cầu đường bộ;

-           Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành trong thiết kế, thi công, quản lý khai thác công trình cầu đường bộ;

-           Phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, khả năng trình bày, giao tiếp và làm việc hiệu quả theo nhóm;

-           Hội nhập được với môi trường quốc tế trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ;

-           Làm việc trực tiếp với người nước ngoài bằng tiếng Anh, sử dụng tiếng Anh để học tập, nghiên cứu và nâng cao trình độ chuyên môn;

-           Sử dụng thành thạo các thiết bị thí nghiệm hiện đại; có khả năng thực hiện được các thí nghiệm phức tạp, đòi hỏi trình độ cao.

c.         Thái độ

-           Ý thức được tầm quan trọng của lĩnh vực xây dựng cầu đường đối với phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh; rèn luyện thể lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

-           Ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong việc chấp hành pháp luật, đóng góp cho ngành giao thông vận tải và sự phát triển của đất nước;

-           Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ, công nghệ thông tin để tham gia vào tiến trình hội nhập quốc tế và tự học suốt đời.

d.         Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở vị trí kỹ sư tại các doanh nghiệp xây dựng, công ty tư vấn, ban quản lý dự án, viện nghiên cứu, trung tâm kiểm định đánh giá chất lượng công trình cầu đường bộ; làm việc trực tiếp với người nước ngoài bằng tiếng Anh trong các dự án tại Việt Nam và trên thế giới; giáo viên giảng dạy trong các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề...

e.         Trình độ ngoại ngữ

Có trình độ tiếng Anh tương đương 550 điểm TOEIC

f.          Thời gian đào tạo:    5 năm