Công nghệ kỹ thuật cơ khí máy xây dựng


Công nghệ kỹ thuật cơ khí máy xây dựng

11/11/2015

Ngành đào tạo:         Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Mã ngành:     52510201

a.         Kiến thức

-           Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh để nhận thức được đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; chính sách phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh, rèn luyện thể lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

-           Có kiến thức khoa học cơ bản và cơ sở cần thiết để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

-           Có kiến thức chuyên môn toàn diện để xây dựng và thực hiện các quy trình công nghệ về: kiểm định, chẩn đoán kỹ thuật, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp ráp máy xây dựng;

-           Có năng lực nghiên cứu, phân tích, đánh giá, tổng hợp giải quyết những vấn đề trong lĩnh vực chuyên ngành.

b.         Kỹ năng

-           Xây dựng và chỉ đạo thực hiện quy trình công nghệ trong chẩn đoán kỹ thuật, thử nghiệm, vận hành thiết bị, bảo dưỡng, sửa chữa máy xây dựng;

-           Thực hành các kỹ năng tay nghề cơ bản để ứng dụng vào công việc bảo dưỡng, sửa chữa máy xây dựng;

-           Xác định, phân tích các nguyên nhân hư hỏng của các chi tiết, tổng thành: động cơ, hệ thống gầm, điện, thủy lực, các hệ thống công tác khác.... của máy xây dựng trong quá trình sử dụng và khắc phục được những hư hỏng đó;

-           Sử dụng được phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực hoạt động công nghệ kỹ thuật cơ khí máy xây dựng;

-           Phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả theo nhóm, hội nhập được với môi trường quốc tế trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cơ khí máy xây dựng;

-           Sử dụng ngoại ngữ, công nghệ thông tin, để nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học - công nghệ trong lĩnh vực chuyên ngành.

c.         Thái độ

-           Ý thức được tầm quan trọng của lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cơ khí máy xây dựng đối với phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh; rèn luyện thể lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

-           Ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong việc chấp hành pháp luật, đóng góp cho ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí máy xây dựng và sự phát triển của đất nước;

-           Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, trau dồi kiến thức, khả năng ngoại ngữ, công nghệ thông tin để tự học suốt đời.

d.         Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở vị trí kỹ sư công nghệ cơ khí máy xây dựng tại các doanh nghiệp máy xây dựng, các công ty xây dựng cầu đường, các đội thi công cơ giới, các trung tâm bảo hành, bảo dưỡng và sửa chữa máy xây dựng; giáo viên giảng dạy trong các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề...

e.         Trình độ ngoại ngữ

Có trình độ tiếng Anh tương đương 400 điểm TOEIC

f.          Thời gian đào tạo:    5          năm